کتاب آس و پاس در پاریس و لندن

اثر جورج اورول از انتشارات ماهی - مترجم: بهمن دارالشفایی-پرفروش ترین رمان های ایران

آس و پاس در پاریس و لندن اولین کتابی است که از اورول منتشر شد. او بری چاپ این کتاب دردسر‌های زیادی کشید؛ دو ناشر آن را در کردند و حتی نویسنده نسخه‌ی دستنویس را به دوستی داد تا آن را بسوزاند. این کتاب روایت اورول است از مقطعی فلاکت‌بار از زندگی‌اش در پاریس و لندن، دورانی که در کنار آدم‌های فرودست جامعه زندگی می‌کرد و برای امرار معاش تن به هر کاری می‌داد. گرچه شهرت اورول به مزرعه‌ی حیوانات و ۱۹۸۴ است، بعضی از طرفدارانش کتاب حاضر را خواندنی‌ترین اثر او می‌دانند.


خرید کتاب آس و پاس در پاریس و لندن
جستجوی کتاب آس و پاس در پاریس و لندن در گودریدز

معرفی کتاب آس و پاس در پاریس و لندن از نگاه کاربران
با تشکر از آقای @امید مجیدی@ بابت پیشنهاد کتاب

سبک نگارش کتاب رئالیسم اجتماعی است وانتقادی است به نگاه وباورهای مردم

وپشت پرده تجمل گرایی لندن وپاریس که گاه ماحصلش فراموش شدن انسان است

والبته سیاست های ناعادلانه وظالمانه حکومت واشراف زادگان و کندوکاو

وکنکاش ریشه موجودی به اسم فقر

سایه شومی که با بشریت زاده میشودوهمواره رد پایش درنگرانی های ما

هویداست ارول دراین کتاب کالبد لخت فقر را به تصویر میکشدتا صفت انگل

وار زیستن و نگاه علف هرز داشتن به فقرا را منسوخ کند واینکه اگر آنان

روزبه روز وضعیت بدتری دارند سیاست های جامعه ورویکردهای مقامات بلند

پایه بی خبط نیستند


کتاب با شرح جزییات زندگی اجتماعی واقتصادی یک فرد ظرفشو شروع میشود وبا

مفاهیم وسیع تر به پایان می رسد

شاید نگاه ارول با جامعه ماسنخیتی نداشته باشدزیراخیلی از متکدیان

جامعه فقط صرف عادت گدایی میکنند نه اینکه مجبورباشند

یکی از انتقادهای او به قواعد نانوشته جامعه وسیاست:

توده مردم چنان جانوران پستی هستندکه درصورت بیکاربودن خطرناک می شوندپس

باید طوری سرگرم باشندکه مجال تفکر برایشان باقی نماند


گرچه کتاب درسال1922 وبا توجه به شرایط وسیاستهای جامعه آن زمان نگاشته

شده است ولی چیز که هنوز با قدرت نفس میشکدفقرومشکلات زاده شده از آن است

اینکه درهر عصر ودروه ای که زندگی میکنیم پول ملاک فضیلت ولباس با برندهای

شیک بهترین شخصیت را به همراه دارد

اورول فقط خواستار نقض این نظریه است:

خانه به دوش بالقوه فرد هرزه گر وبی سروپایی است


ارول درکتاب نگاه سوسیالیت خود و مخالفت با کمونیست را بیان میکند

مشاهده لینک اصلی
این کتاب از اولین آثار اریک آرتور بلر « جورج اورول» نویسنده انگلیسی است که در سال ۱۹۳۳ منتشر شده است. داستان سرگذشت فردی انگلیسی تبار است که در فرانسه زندگی می کندو به دلیل بیکاری بی پول و گرسنه و بی خانمان می شود و از ناچاری به ظرفشویی در هتلی روی می آورد که بسیار طاقت فرسا و و دون پایه است و با کار مداوم و بدون استراحت کافی تنها از گرسنگی رهایی می یابد. او فقط زنده است تا کار کند در هتلی که مجلل است اما در پشت پرده ، کارکنانی حقه باز و متظاهر دارد که در زیر زمین پر از زباله و کثافت غذا را آماده می کنند.پس از مدتی از فرط خستگی و بیهودگی شغل خود، به لندن می رود تا در آن جا شغلی راحت تر دست و پا کند اما به دلیل این که کارفرمایش به سفر رفته یک ماه آواره می شود و در نوانخانه ها و مسافر خانه های ارزان قیمت با حداقل غذا و بهداشت و لباس روزگار می گذراند و با زندگی بسیاری از آنها آشنا می شود. کتاب را می‌توان «روایتی از بیخانمانی» در کشور های انگلیس و فرانسه دانست که علی رغم این که کشورهای دیگر را استعمار کرده اند خود با انبوهی از بی خانمان ها روبرو هستند. او تجمل را اضافی و بیهوده می داند و فقر را ابزاری برای کنترل و سلطه بر آدم های ضعیف در جامعه. با توجه به این که اورول مدت ها زندگی در میان بی خانمان ها را تجربه کرده است و رنج آن ها را زیسته ، داستان بسیار ساده و تلخ است و‌فضاهای مهوع اند. جورج اورول که مخالف کمونیسم است و به سوسیالیسم گرایش دارد در پایان کتاب پیشنهاد هایی برای خروج از معضل بی خانمانی و دور کردن آن ها از بیهوده زیستن ارائه می کند.

مشاهده لینک اصلی
@Şimdi bana öyle geliyor ki, yoksulluğun kıyısından köşesinden görülenden daha fazla bir şey görebilmiş değilim.

Yine de meteliksiz kalmanın bana kesinlikle öğrettiği bir iki şeyi gösterebilirim. Bir daha hiçbir zaman berduşların sarhoş birer ahlâksız olduğunu düşünmeyeceğim, bir peni verdim diye bir dilencinin bana minnet duymasını beklemeyeceğim, işsizler uyuşuksa buna şaşmayacağım, Selamet Ordusuna para vermeyeceğim, giysilerimi rehine koymayacağım, sokakta birisinin uzattığı el ilanını geri çevirmeyeceğim, şık bir restoranda yediğim yemekten tat almayacağım. Bu, bir başlangıç
@ (s.255).

Aslında kitabı tam da bu son cümleleri özetliyor. Kitap boyunca George Orwellın Pariste ve Londrada bulabildiği oldukça kötü koşullu işlerde çalışmasını, bir iki dilim ekmek ve biraz şarap için kıyafetlerini bile rehine verişini, en sonunda da çalışmadan, aldığı borçlarla çeşitli @düşkünler [email protected] kalışını okuyoruz. Bu yönlerden kitap bana Aspidistrayı anımsattı.

Bazı yerlerden sonra tekrara düşüldüğünü hissettim ve bu durum beni biraz bunalttı. Bu sebeple diğer Orwell kitaplarına oranla biraz daha az tat aldım diyebilirim.

مشاهده لینک اصلی

How many novelists have had their name turned into an adjective? Although there may be more, at the moment I can only think of three: Proust, Dickens and Orwell. The adjective “Orwellian”, of course, refers to the kind of totalitarian state Orwell depicted so brilliantly in 1984. Maybe there should also be an adjective to refer to the kind of poverty Orwell described equally brilliantly in this, his first published novel. In writing it, Orwell drew on his experiences working as a dishwasher in a Paris hotel and the time he spent living rough in England, researching what life was like for the homeless and unemployed. This is powerful stuff and its confronting and disturbing to realise that so much of what Orwell describes remains true today for people marginalised by extreme poverty.

There are two scenes in the work which are confronting in a different way. These scenes contain negative descriptions of Jewish characters. Had the characters been, say, Polish, Armenian or Australian, the descriptions would not be controversial. But the linking of the characters negative traits with their Jewishness reflects the anti-semitism rampant in England in the pre-war period from which Orwell was clearly not immune. A casual internet seach indicates that much has been written about the anti-semitism in Orwells early works, as well as about his strong denunciation of anti-semitism in later years. The scenes are unfortunate and will make any modern reader cringe. However, they do not detract from the power of what Orwell had to say about the treatment of the poor. This is not an enjoyable book to read, but its powerful, memorable and extremely well-written. It makes me want to read a lot more of Orwells writing.


مشاهده لینک اصلی
Note to self: Under no circumstances find myself down and out in Paris and London, or anywhere else, for that matter. I wouldnt last a week. When I was younger, after my first visit to New Orleans, I decided that if I were ever homeless, I would work my way down to that city and be one of those little old ladies in rags tap dancing for coins thrown into a hat. I figured I could make enough every day to at least go to a Pizza Hut Buffett and fill up once a day, then sleep on a park bench in a warm climate. When I was tired, I would go to the public library and read. It didnt sound half bad.

Well, according to George Orwell, its not quite that easy. Not at all. And since this is the genius who gave us 1984 and Animal Farm, Im going to take his word for it, and try to keep myself out of those circumstances.

This was my first experience at reading Orwells non-fiction, and I like his common sense attitude, his humor, and his sympathy for the common man. I will search out his essays after this.

2ND Note to self: Stop eating in restaurants.

مشاهده لینک اصلی
George Orwell is one of those writers who you THINK you know when you read his couple, well-known books in your adolescence. Later, when older, you discover that 9/10 of his writing was submerged and hidden from your younger, more innocent self. The more of Orwells nonfiction I read, the more I love his boldness, clearness, and audacity. Orwells confidence in his writing is apparent even in his earlier works. Down and Out doesnt make me want to tramp, but it did teach me a couple tricks just incase ..

مشاهده لینک اصلی
Orwells first published work, giving a slightly fictionalised account of his experiences of poverty in Paris and London.

His time in London is made into an extraordinary and vital social document, preserving and bearing witness to the painful and shocking history of the tramps. I never realised that these men and women were so called because they were forced by the law that prevented them from staying in one place for more than one night to walk from town to town every day, with the reward of a meagre meal of buttered bread and tea and a comfortless dorm if they were lucky. Orwell derides this senseless expenditure of effort, suggesting work that tramps could do instead.

The young mans horror at the waste, boredom and uselessness of poverty is captivatingly illustrated by this tense, sparely written account of his struggles for food and shelter in two of the great cities of the world, celebrated elsewhere for their cultural wealth, beauty, style and romantic ambience. I was astonished by the weird, inhuman travails to which the poor of both cities were put, and by the extremities of filth and degradation that so disgusted Orwell.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب آس و پاس در پاریس و لندن


 کتاب محبوس
 کتاب مزایای منزوی بودن
 کتاب سالار مگس ها
 کتاب روان کاوی برای همه
 کتاب اصول تربیت فرزند
 کتاب کارت پستال های خونین