کتاب انسان در جستجوی معنی

اثر ویکتور فرانکل از انتشارات درسا - مترجم: مهین میلانی-پرفروش ترین رمان های ایران

Psychiatrist Viktor Frankls memoir has riveted generations of readers with its descriptions of life in Nazi death camps and its lessons for spiritual survival. Between 1942 and 1945 Frankl labored in four different camps, including Auschwitz, while his parents, brother, and pregnant wife perished. Based on his own experience and the experiences of others he treated later in his practice, Frankl argues that we cannot avoid suffering but we can choose how to cope with it, find meaning in it, and move forward with renewed purpose. Frankls theory-known as logotherapy, from the Greek word logos ("meaning")-holds that our primary drive in life is not pleasure, as Freud maintained, but the discovery and pursuit of what we personally find meaningful.

At the time of Frankls death in 1997, Mans Search for Meaning had sold more than 10 million copies in twenty-four languages. A 1991 reader survey for the Library of Congress that asked readers to name a "book that made a difference in your life" found Mans Search for Meaning among the ten most influential books in America.


خرید کتاب انسان در جستجوی معنی
جستجوی کتاب انسان در جستجوی معنی در گودریدز

معرفی کتاب انسان در جستجوی معنی از نگاه کاربران
۴۵۴

گفته لسینگ است که @گاهی رویدادهایی موجب میشود شما منطق خود را از دست بدهید وگرنه دلیلی برای از دست دادن آن ندارید@. چنانکه واکنش نابهنجار، در برابر موقعیت نابهنجار رفتار طبیعی محسوب میشود

مشاهده لینک اصلی
کتاب، به نوعی از دو بخش تقسیم می‌شود.
بخش اول بیان‌گر خاطرات دکتر ویکتور فرانکل از اردوگاه کار اجباری آشویتس و فراز و نشیب‌های آن دوره است و این‌که نویسنده، چگونه از آن شرایط جانِ سالم به در برده و توانسته امید و انگیزۀ حیات خود را حفظ کند.
فرانکل چند بار این جملۀ نیچه را نقل می‌کند که:
«کسی که در زندگی خود چرایی برای زیستن داشته باشد، هر چگونه‌ای را پشت سر می‌گذارد.»
و آن را شعاری کاربردی برای شرایطی این‌چنین می‌داند.
در دومین بخش، نگارندۀ کتاب شیوۀ روانکاوی خود، که آن را لوگوتراپی نامیده‌است، شرح می‌دهد و به بیان مباحثی چون معنای زندگی و رنج‌های انسان در آن، رسالت‌های هر فرد و ... می‌پردازد.
لوگوتراپی در کتاب، این‌گونه توصیف می‌شود:
«به طور کلی در لوگوتراپی، بیمار به جهتی راهنمایی می‌شود و با وضعی روبه‌رو می‌گردد که معنایی برای زندگی خود بیابد.»
در پایان بخشی از کتاب که عقیده و دید مؤلف به زندگی و معنای آن را به خوبی نشان می‌دهد:

نکتهٔ حائز اهمیت این است که بدانیم زندگی از ما چه می‌خواهد، نه این‌که انتظارات ما در زندگی چیست. ما نه تنها باید از پرسش معنای زندگی بپرهیزیم، بلکه باید در مورد خودمان به عنوان کسانی که مورد بازخواست زندگی قرار گرفته‌اند و بایستی هر روز و هر ساعت بدان پاسخ گویند، چاره‌ای بیندیشیم و پاسخ را نیز باید با کار و رفتار درست و شایسته داد نه با گفتار و تصور؛ زیرا زندگی در نهایت به معنای مسئول بودن برای یافتن پاسخ‌های درست به مشکلات آن و انجام وظایفی است که پیوسته در برابر هر فرد قرار می‌گیرد.


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب انسان در جستجوی معنی


 کتاب سه گانه ی بیشعوری
 کتاب 100 قانون طلایی برای کسب ثروت
 کتاب دروغ گویی روی مبل
 کتاب هنر همچون درمان
 کتاب خوشبختی در پیش رو
 کتاب از من نخواهید لبخند بزنم