کتاب تاریخ ملل

اثر پیتر فورتادو از انتشارات ققنوس - مترجم: مهدی حقیقت خواه-پرفروش ترین رمان های ایران

تاريخ ساخته و پرداخته دولت‌ها نيست، بلكه حضوری فراگير دارد. حضور تاريخ را میتوان در شهرهايی كه زندگي می كنيم و در چشم‌ اندازهايی كه سير می كنيم به وضوح مشاهده كنيم. مردم در خانه با داستان‌ هايی كه اعضای خانواده نقل می كنند و از طريق رسانه‌ ها، قصه‌ های عاميانه و تلويزيون، از تنديس‌های خيابانی و يادمان‌های جنگ از آثار برجسته معماری و از موزه‌ها و نگارخانه‌ها با تاريخ خودشان آشنا می شوند. تاريخي كه آبشخورش چنين منابعی است به ندرت مورد چون و چرا قرار مي‌گيرد و گاهی در همين حد پذيرفته مي‌شود. البته اين‌گونه تاريخ با تاريخی كه در دانشكده‌های غربی مورد كندوكاو قرار ميگيرد بسيار متفاوت است. در آن‌جا ذهن آزادانديش، آموزه‌ های پذيرفته شده را مورد ترديد قرار ميدهد، در اصالت منابع چون و چرا میكند، دانسته‌ها را در متن و بستری گسترده به كار ميگيرد و در پی تفسير و برداشتی تازه بر می آيد. تاريخ «آكادميک» جهان بارها و بارها نوشته شده است، به ويژه در پنجاه سال اخير كه پيدايش اقتصاد جهانی و درگيری های ايدئولوژيک پی كاوی تاريخ يگانه جهان را به تلاش واقع‌ نگرانه تبديل كرده است. كتاب حاضر به نوعي بازتاب‌دهندة دلمشغولي‌هاي زمان كنوني است. نمي‌توان آن را تاريخ جهان ناميد، بلكه گزيده‌اي است از تاريخ ملل با اين هدف كه كندوكاوي از دريافت همگانی از تاريخ در گوشه و كنار دنيا و از تاريخ دانان برجسته ارائه دهد.


خرید کتاب تاریخ ملل
جستجوی کتاب تاریخ ملل در گودریدز

معرفی کتاب تاریخ ملل از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تاریخ ملل


 کتاب داستان های خوب برای دختران بلند پرواز
 کتاب خانه درختی 52 طبقه
 کتاب شب در مسیر غرب
 کتاب از حال بد به حال خوب
 کتاب انسان خردمند
 کتاب شکسپیر و شرکا