کتاب توتوچان

اثر تتسوکو کورویاناگی از انتشارات نشر نی - مترجم: سیمین محسنی-پرفروش ترین رمان های ایران

در مدرسهٔ توموئه که دانش‌آموزان آن مجاز بودند روی هر موضوعی که به آن علاقه‌مندند کار کنند، باید بدون توجه به آنچه در اطرافشان جریان داشت، ذهن خود را روی موضوع موردعلاقه‌شان متمرکز کنند. به این ترتیب، هیچ‌کس به بچه‌ای که آواز «چشم، چشم، دو ابرو» را می‌خواند، توجهی نمی‌کرد. یکی دو نفر به این موضوع علاقه‌مند شده بودند؛ اما بقیه غرق در کتاب‌های خودشان بودند. کتاب توتوچان قصه‌ای افسانه‌ای بود؛ دربارهٔ ماجراهای مرد ثروتمندی که می‌خواست دخترش ازدواج کند. نقاشی‌های آن جالب بود و کتاب طرفدار زیادی داشت.
همهٔ دانش‌آموزان مدرسه که مثل ماهی ساردین داخل واگن چپیده بودند، آنچه را در کتاب‌ها نوشته شده بود، با ولع می‌خواندند. آفتاب صبحگاهی از ورای پنجره‌ها به درون می‌تابید و چشم‌اندازی پدید می‌آورد که سبب شادمانی قلبی مدیر مدرسه می‌شد. همهٔ دانش‌آموزان آن روز را در کتابخانه گذراندند.


خرید کتاب توتوچان
جستجوی کتاب توتوچان در گودریدز

معرفی کتاب توتوچان از نگاه کاربران
à'œàμ à'μà'¿à'¤à'¤àμ à'¤à'¿à'²àμ € â € ° à'šà'¿à'²à، میکرون \u003cà'ŸàμŠà '• A'micron میکرون • † à'¨à'®àμ A'A، • • میکرون میکرون A '... à'¸àμ، à'¯à'¤àμ \u003cà'¨àμ à'¨à'¾à، ،؛ à'¤àμ \u003cà'¨àμ à'¨àμ A '،. à'®à'¨àμ \u003cà'¹à، درجه à'®à'¾à'¯à'¿ à'¸à، à'¸à'¾à، درجه à'¿à '• میکرون میکرون به A' • ، ¨àμ à'¨à'μà، درجه میکرون \u003cà'Ÿàμ، à'¨à'¨àμ à'¨à'¾à'¯à'¿ à'Žà''àμ à'¤àμ à'¨àμ به ، ¨à'μà، درجه میکرون \u003cà'Ÿàμ، à'¨à'²àμ à'²à، درجه میکرون à'¤à'¿à'¯à'¿à'²àμ € â € A '† à'³àμ به ، A'à'®à'¾à'¯à'¿ à'³àμ • ‡ † à'Ÿà'ªàμ à'Ÿàμ à'¨àμ à'¨à'μà، درجه میکرون \u003cà'Ÿàμ A '... ... ™ میکرون A'A'à'¨àμ ™ † ... A'A'A، ™ میکرون à'¨àμ ™ † † A'A ... à'¸àμ، à'¯à'²à'¿à'¸ میکرون میکرون A'A، ± ± درجه سانتی à'μà'³à، میکرون میکرون â € à'¨àμ à'¨àμ à'ªàμ \u003c• à'¾à، A'A، £ ± میکرون میکرون à'Ÿàμ زاده، A'A'micron ± ± à'μàμ A '، à''à'Ÿàμ à'μà'¿à'²àμ â € ‡ A'A'A'micron ™ ™ † à'¨àμ A'A ... àμ، à'¯ à'¤àμ \u003cà'¨àμ à'¨à'¿à'¯à'¤àμ A '• میکرون à'žàμ à'žàμ à'Ÿàμ \u003cà'Ÿàμ à'Ÿàμ \u003cà'¯àμ \u003cà'Ÿà'¾à، میکرون £. à'μà'¾à'¯à'¿à، • • میکرون میکرون A'à'¨àμ à'¤àμ \u003c± A'A میکرون، A'à''à'Ÿàμ à'Ÿàμ ‡ † ± میکرون به ، šà'¿à'¨àμ à'¤à'¿à'ªàμ à'ªà'¿à '• • میکرون میکرون A'A' • à'¯àμ A '، A' ° à'¸à'¿ à'ªàμ à'ªà'¿à '• • میکرون میکرون A'A'A' • à'¯àμ، à'šàμ † à'¯àμ à'¯àμ à'¨àμ A'A'A، ¬à'¾à'²à'¸à'¾à'¹à'¿à'¤àμ à'¯à، (؟) • میکرون à'μà'¾à'¯à'¿à 'A' • à'¾à'¨ میکرون â € ‡ à'¤àμ A'A'A، درجه à'¯àμ، à'μàμà '• à'¿à'¯à'¤à'¿à'¨àμ à'μà'¿à' · در ، ®à، à'¤àμ \u003cà'¨àμ à'¨à'¾à'¯àμ A '• à'¯à'¿à'²àμ à'²؛ • à'μà'¾à'¯à'¿à، میکرون • A'A، £ à'®àμ à'¨àμ à'¨àμ à'šàμ † † ± A'micron à'ªàμ à'ªà'¤àμ à'¤à'¿à'²àμ A '† â € ° A'A'micron، à'ªà، ± à'žàμ à'žàμ à'¤à'¨àμ à'¨àμ à'®à'¿à ، ²àμ à'².à'¬à'¾à'²àμ à'¯à '• à'¾à'²à، à'¨à'²àμ à'² A' \"A '° میکرون â € à'®àμ به • '®à، à'³àμ â € à'¨à'¿à، ± à'žàμ à'žà'¤àμ † ™ میکرون A'A'A' • à'¿à'²àμ، à'Ÿàμ \u003c à'Ÿàμ à'Ÿàμ \u003cà'šàμ à'šà'¾à'¨à'¿à'²àμ † A'A، ± ± میکرون میکرون \u003cà'®àμ \u003cà'¸àμ A '• àμ، à'³à ، ¿à'¨àμ \u003cà'Ÿàμ A '، A' ... à'μà'¿à'Ÿàμ † à'ªà، à'¿à، • • à'¾à'¨àμ میکرون A'A'â € • à''à'¿à'žàμ à'ž A'A، † • میکرون à'Ÿàμ à'Ÿà'¿à '• à'³àμ \u003cà'Ÿàμ A'، A '• àμŠà'¬à'¯ A'à'¿ à'®à'¾à '· · à'¿à'¨ میکرون \u003cà'Ÿàμ A '، A' ... à'μà'¿à'Ÿà'¤àμ à'¤àμ † à'ªà، à'¨à، درجه میکرون à'¤à'¿à، € • در ، ³àμ \u003cà'Ÿàμ à'®àμŠà '• A'micron میکرون • † à'μà'²àμ à'²à'¾à'¤àμ à'¤àμŠà، درجه à'Ÿàμ à'ªàμ à'ªà \"، یک\" ¤àμ \u003cà'¨àμ à'¨à'¿à'ªàμ à'ªàμ \u003cA'A '• میکرون. ... A'A، à'¤àμŠà • میکرون میکرون • † • A'A، ¥ à'¯à'²àμ à'²، à'¸à'¤àμ à'¯à، à'¤à'¨ میکرون à'¨àμ à'¯à'¾à، † † £ میکرون à'¨àμ à'¨àμ A '، A'A'à'¨à'Ÿà'¨àμ • à'¾à، درجه میکرون A' A'A'micron ™ â € ™ à'³àμ à'¤à'¨àμ à'¨àμ à'¯à'¾à، † † £ میکرون à'¨àμ à'¨àμ A '، A'to ... : ± à'¿à'¯àμ à'®àμ à'ªàμ \u003c، † A'A ... à'Ÿàμ à'ªàμ à'ªà \"، یک\" • میکرون à'¶àμ à'®àμ à'ªàμ A '• à'²à، درجه میکرون â € à'¨àμ A'A'à'šàμ † ± درجه سانتی à'¿à'¯àμŠà، میکرون A' ... à'¸àμ، à'¯à'¯à ، ¾à'¯àμ à'®à'¾à، ± میکرون à'¨àμ à'¨àμ. • à'μà'¾à'¯à'¿à، میکرون A '• à'¾à'¤àμ à'¤à'μà، درجه میکرون â € à'¤àμ A' € ° â € میکرون à'šàμ A ' šà'¯à'¾à'¯àμ A '، A'micron à'μà'¾à'¯à'¿à' • A'A • £، ،. à'μà'¿à'¨àμ \u003câ '| à'¤àμ à'¤àμ \u003cà'ŸàμŠà'ªàμ à'ªà، à'Žà، ™ میکرون A'à'¨àμ ™ † à'ªà ، à'¿à، میکرون • • A'A، £ à'®àμ † à'¨àμ à'¨àμ A '، à'ªà، à'¿à'ªàμ à'ªà'¿à' • میکرون • '£ à'®àμ † à'¨àμ à'¨àμ A'، à'ªà، ± à'žàμ à'žàμ à'μà'¯àμ A '• • A'A A'A میکرون میکرون، میکرون à'¨àμ à'Ÿàμ \u003cà'Ÿàμ à'Ÿàμ \u003cà'šàμ à'šà'¾à'¨àμ â €

مشاهده لینک اصلی
MA¬nh از » 'ñ Y NA کوتاه راست TÁ» «NHA» نانوگرم در صفحه tiAªn A'aº§u، هنگامی که KA »ƒ پچ» ngÆ ° á »من باشگاه ¢ ¢ N رستوران ایتالیایی و yAªu haºu thiAªn باقی مانده است nhiAªn، A'i daº¡o gA¡i cA¹ng پچ »\u003e من thiAªn nhiAªn ẠY ¥. هم رفته چان در sA¡ng، دا »... Thae درجه سانتی Æ¡ng، ngha» \u003cCH روسیه »£ متر کا» CA Û ¢ ƒ laº¡i chuya »‡ نیتروژن در هکتار» ج ری »آیا ƒu» ج ماهی »§ mA¬nh گونه »™ تی cA¡ch باز تی raº ¥» 'ñ nhiAªn، در sA¡ng. LA »I DJO روشن، چا ¢ N thaºt. از طریق NHA »© نانوگرم ngha شکست trẻ ¥ Y thAe¡ áº، MA ngÆ ° á »من لا»\u003e N / انتشار »نانوگرم baºc maº¹ خانه پدر / خانه» نانوگرم است متر giA¡o دا »¥ ج cA³ نوامبر »ƒ شخصی» ‡ متر خارج A'C nhiá »A'ia تو» U - Y Hà £ Ä'á »ƒ trẻ A'Ae ° á »£ ج phA¡t TRIA» گونه ƒn »™ تی ده cA¡ch »nhiAªn ±.  »ž trÆ ° á» نانوگرم توموئه، ولز »ج متولد چا A'C» N cA¡c mA'n باز »C که yAªu ژله توجه نوامبر» © تهراناونیو »± Æ درجه سانتی تو tiAªn E؛ A'Ae ° á »£ ج هکتار» من، A'Ae ° á »£ ج nA³i ماهی شکست ngha ©» §a mA¬nh. @ سدیم »N giA¡o دا» ¥ ¥ ج N maº¡nh nhaº quA¡ و چا ای »¯ viaº¿t، saº½ M آتروفی SA» ± £ متر nhaºn thiAªn caº giA¡c nhiAªn از طریق شهرستان و sA¡ng taº¡o baº ماهی nAƒng £ N »§a trẻ Ä'á »« من وصله »\u003e من tiaº¿ng nA³i cA²n چاق و چله»\u003e تی ماهی »§a ChAºa، A'A³ Caº لا £ متر هکتار» © نانوگرم @. @ یک \"نانوگرم Kobayasi A'A¡nh بالا giA¡ نزدیکی» 'ñ NHIASN و خرید »' ñ Ä'á» ƒ برای cA¡c Ä'Ạ· C ماهی »§a trẻ کودکان و نوجوانان یک Æ ° á »£ ج phA¡t TRIA» CA ƒn نانوگرم TÁ »CA nhiAªn ± نانوگرم TÁ» 'T @ - در هکتار £ Y Ä'á »ƒ trẻ tiaº¿p xAºc A'C Caº و £ متر nhaºn ThiAªn NhiAªn. IA یک »¥ تی تو NA Y raº قهوه خانه» نانوگرم؛ @ Y یک £ ChAºng آیا باید TAOeM cA¡c صفحه اصلی »IA SP A» † U در TA »درجه سانتی NHIASN @. نظر NhAe درجه سانتی sA¡t giA³، SA » 'NG، ngaºm nhA¬n NAE ° á»\u003e ج £ Y ...- chaº MA'n نوامبر »ƒ دا» ¥ ج ngha »‡ هکتار £ Thuaºt- Y ä'á »ƒ trẻ کودکان و نوجوانان phA¡t TRIA »CA ¢ N baº ƒn ± نانوگرم Tha'ng از طریق A، M NHaº C! mA'n هکتار» ج Y NA giAºp trẠ»شلیک نیم نوامبر» © ج A'Ae درجه  »£ ج صفحه اصلی» IA SP A »† U، TA» «A'A³ giAºp NHA ¢ N cA¡ch phA¡t TRIA» ƒn هکتار من شاهزاده (پرداخت A³c و cAe¡ نوامبر »ƒ)؛ TÁ »« A'A³ giAºp trẠ»A aº¹p، Khoaº»، ص از Thách هکتار »£ و عقب ¢ N ژان» LUaº¬T ماهی مقررات § »| سرهنگ» درجه سانتی NHIASN؛ KhAe¡i daºy پرداخت تائه ° á »ینگه تائه ° á» £ نانوگرم A³c sA¡ng taº¡o و ماهی »§a trẻ. @ maºt CA³، nhAe ° ¥ نانوگرم KO Y nhA¬n thẠvaº »Ä'ẹp؛ گوش CA³، گوش دادن A'C KO نانوگرم nhAe ° à ¢ متر nhaº¡c، CA³ A³c، nhAe ° نانوگرم KO nhaºn خارج CHA ¢ N lA½، قلب CA³ trA¡i، nhAe ° نانوگرم در قیمت گذاری »لرزش Ä'á» ™ نانوگرم KO قیمت گذاری پوشش و با توجه A'A³ »رادیوم» ± ج chA¡y.A A³ را پوشش نمی دهد A A »نانوگرم است IA »تو A'A¡ng SA» £. @ گونه »™ تی» 'ñ کوتاه عروسی تویا »‡ تی پچ» من. به شدت برای معلمان / والدین / بزرگسالان توصیه .______ محیط مدیریت AromAtaTotto چان BAªn هونگ ماهی »س» • TII تو ‰ € متر hiAªI thAªm vAªI € کوتاه Chuya »N دست - کتاب در شهر @ CA'I NG یک £، CH A'I € نانوگرم در مای سای £ N ° Ae¡I Ae¡I A'Ae ° Ì £ ج ¢ yAªu thiI تی CH NHA ViAªI در £ £ من تی ویتنام @

مشاهده لینک اصلی
داستان بسیار زیبا در مورد یک دختر ژاپنی فوق العاده ناز (حدود 6 ساله) است که به یک مدرسه جدید و @ Adventures @ می رود. داستان های هر روز در ژاپن (من حدس می زنم) 30s.I آرزو آن را به زبان ترکی ترجمه شده بود به طوری که من می توانست آن را به عنوان یک کودک خوانده است.

مشاهده لینک اصلی
Tetsuko Kuroyanagi یا Totto-chan همانطور که خودش را به عنوان یک کودک معرفی می کند، یک دختر کوچک است که برابر همه بچه های کوچک دیگر است، کنجکاوی خوبی دارد، کمی با آرامش آزاد است. ناتوانی او در کلاس درس بی سر و صدا، معلمش را ترک می کند و او را از مدرسه بیرون می آورد. توتو چان، پس از اخراج از مدرسه اول، خوش شانس بود که به Tomoe Gakuen منتقل شود. مدارس با دروازه های زندگی و در حال رشد، که در آن هر کودک درخت خود را دارد. مدرسه با کلاس از اتومبیل های قطار. مدرسه ای با سرپرستی است که در روز خود دیدگاهی دور از چشم دارد. Sosaku Kobayashi معروف و بنیانگذار Tomoe Gakuen است. در توموئه، دانش آموزان از آزادی انتخاب که منظور از درس او دوست داشت داده می شود، هر روز یک مدرسه های مختلف را انتخاب کرد، چیزهای زیادی برای یادگیری به طور مستقیم از محیط زیست، آنها را به یک کشاورز واقعی به عنوان آموزگار کشاورزی، یادگیری euritmik برای تحریک حساسیت مغز، یادگیری برای احترام به دیگران. روشهای بسیاری از اصل پک بسیار کاربردی هستند، اما به طور مستقیم با هدف آموزش، مانند ضرورت آوردن چیزی از دریا و چیزی از کوه برای ناهار، یک درس متعادل تغذیه است که در فضای سرگرم کننده انجام می شود. او را پرورش دانش آموزان خود با اعتماد به نفس با داشتن آنها را به نوبت صحبت کردن در مورد هر چیزی در کافه تریا مدرسه در موقع ناهار یا اجازه دهید آنها را بدون لباس شنا شنا او مسابقه ورزش روز به گونه ای که می توانید اعتماد به نفس از کودک معلولی است که تمام نژادها برنده فاستر طراحی . یک داستان که واقعا بر من تاثیر گذاشت این بود که وقتی توتو چان کیف پولش را به داخل توالت کشید، محتویات مخزن سپتیک را برداشت و حیاط را به خاک سپرد. به جای سرزنش Totto چان، اصلی کوبایاشی فقط گفت â € œKau شامل تمام تماس، هنگامی که شما انجام می شود، درست است؟ â €، او اعتبار به Totto چان می دهد به مسئول با اعمال خود. روز در توموئه، روز همیشه پر از شگفتی، Totto چان همیشه مشتاق به رفتن به مدرسه را پیدا سحر بود آمد هرگز کاملا cepat.Bukankah مانند است که باید مدرسه باشد و یاد بگیرند، چیزی باید ازش لذت برد، برای ارضای حس کنجکاوی، به تیز کردن استعداد و توسعه خود، نه بار برای دستیابی به بالاترین نمره در هر موضوع.

مشاهده لینک اصلی
این کتاب داستان واقعی نویسنده آن، Tetsuko Kuroyanagi است. داستان خیلی الهام بخش است. من فکر می کنم این کتاب باید توسط معلمان (مربیان) و همچنین پدر و مادر خواندن، زیرا در اینجا است که چگونه صبر از مدرسه اصلی Tomoe، آقای Kobayashi در آموزش کودکان از دبننگ مهد کودک. آقای عشق کوبایاشی در anak2 و چگونه به او یاد می دهد yaang کمتر خواهان ضرورت خود را، ایجاد anak2 از الگو قرار دادن و آنها دقیقا روح در belajar.Mungkin هستند زیرا آقای Kobayashi دیده است که چگونه سیستم آموزش و پرورش در اروپا و تلاش برای اعمال آن در ژاپن است. پیامی دارد که من را دوست دارد: آگار نمی خواهد فرزندان را مجبور به رشد کند با توجه به فرم شخصیتی که شرح داده شده است. آنها را به طبیعت ترک کنید اهداف خود را از بین نبرید. Cita2 آنها بالاتر از cita2 شما. @ عاقلانه بود و من به beliau.Tak شگفت زده شد فراموش نکنید که به شکل Totto، دهان شیطان دختر کوچک، هرگز از مدرسه dikeluarin به دلیل نگرش خود را که نمی تواند تنظیم شود، به طوری که در حال حرکت به توموئه Gakuen به خوبی می تواند به داخل دهان کودک به نوبه خود و شیرین. حتی Totto همچنین از مادران که او را به توموئه Gakuen.Kelucuan و رفتار منحصر به فرد با بی گناهی mebuat Totto من می تواند خنده-خنده خود را به خواندن داستان پس از داستان، و حتی اشک به حال زمانی که بهترین دوست Yasuaki چان، درگذشت. یک دوست خوب که فلج اطفال حال Yasuaki است و Totto Totto dgnnya یک ماجراجویی بزرگ، کمک می کند Yasuaki Totto-چان چان بالا رفتن از درختان در MRK DN مدرسه نشسته بر روی درخت برای برخی از زمان sambi saja.Buku چت مورد آنچه در آن در مورد شجاعت، kerendah احتیاط می آموزد تا به حال هرگز ، سادگی، مراقبت از دیگران و بسیاری از ارزش های سیاسی دیگر. این کتاب به شدت توصیه می شود. تنها در ژاپن این کتاب تاریخ جهان را در جهان چاپ و نشر برای فروش 4،500،000 کتاب در سال و دیگر شگفتی ها، این کتاب به عنوان یک کتاب اجباری برای آموزش خوانده می شود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب توتوچان


 کتاب حلقه سرخ و پنج داستان دیگر
 کتاب دختر پنهانم
 کتاب بیشعوری 1
 کتاب تولستوی و مبل بنفش
 کتاب فرمین موش کتاب خوان
 کتاب پیانوی خودنواز